LOVE ME LOVE MY DOG        

  

การเลี้ยงสุนัขควบคุมพิเศษ

การเลี้ยงสุนัขควบคุมพิเศษ

 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘
 2. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 3. บรรดาข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  ให้ใช้ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครนี้แทน 
 4. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มิให้ใช้บังคับแก่สุนัขของทางราชการ 
 5. ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
  การปล่อยสุนัข” หมายความว่า การสละการครอบครองสุนัข หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง โดยปราศจากการควบคุม
  “เจ้าของสุนัข” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจําด้วย
  “สถานที่เลี้ยง” หมายความว่า กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอื่นที่มีการควบคุมของเจ้าของสุนัข
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช้เป็นของเอกชน  และประชาชน สามารถใช็ประโยชน์หรือสัญจรได้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น 
  “ใบรับรอง”  หมายความว่า ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและการจัดทําเครื่องหมายระบุตัวสุนัข อย่างถาวร  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  เช่น  การฝังไมโครชิป เป็นต้น ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลสัตว์ ในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ 
  “การจดทะเบียนสุนัข”  หมายความว่า  การนําสุนัขหรือใบรับรองไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและรหัสไมโครชิป  พร้อมจัดทําบัตรประจําตัวสุนัข 
  “สุนัขควบคุมพิเศษ”  หมายความว่าสุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย  เช่น  พิทบูลเทอเรีย  บูลเทอเรีย  สเตฟฟอร์ดเชอร์บูลเทอเรีย รอทไวเลอร์  และฟัล่าบราซิลเรียโร  เป็นต้น และ สุนัขที่มีประวัติทําร้ายคน  หรือพยายามทําร้ายคน
 6. ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  และให้มีอํานาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
 7. ให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
 8. ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ  หรือในที่อื่นใดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเด็ดขาด
 9. จ้าของสุนัขต้องนําสุนัขหรือใบรับรองแล้วแต่กรณีไปจดทะเบียน  ณ  สถานที่ ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๐  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สุนัขเกิดหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ นําสุนัขมาเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อื่นไปทําการแทนก็ได้
 10. การจดทะเบียนสุนัขที่สํานักงานเขตพื้นที่  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครกําหนด  ให้นําใบรับรองมาแสดงโดยไม่ต้องนําสุนัขมาด้วย (การจดทะเบียนสุนัขที่กองสัตวแพทย์สาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด  จะนําสุนัขหรือใบรับรองอย่างหนึ่งอย่างใดมาจดทะเบียนก็ได้ )

 


การควบคุมการเลี้ยงสุนัข

 1. จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัข  โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดํารงชีวิตของสุนัข  มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
 2. กรณีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่  หรือกรงที่สุนัขไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอก  และมีป่ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
 3. ควบคุมสุนัขมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม
 4. ควบคุมดูแลสุนัขมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญ  เช่น  ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลา นานๆ  เป็นต้น  
 5. รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขให้สะอาดอยู่เสมอ  จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจํา ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
 6. ต้องรับผิดชอบต้อความเป็นอยู่ของสุนัข  เช่น  เรื่องอาหาร  ความสะอาด  เป็นต้น ถ้าเจ้าของสุนัขไม่สามารถเลี้ยงดูสุนัขได้เป็นการชั่วคราว  จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสุนัขให้เป็น ปกติสุข 
 7. เมื่อสุนัขตาย  เจ้าของสุนัขจะต้องกําจัดซากสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ
 8. จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัข
 9. ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่า  สุนัขที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของ ประชาชน  ให้เจ้าของสุนัขแยกกักสุนัขนั้นไว้ต่างหาก  และแจ้งให้หน่วยงานที่จดทะเบียนไว้   กองสัตวแพทย์สาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด ทราบ  และต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทย์ 
 10. ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ  หรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจาก ความยินยอม 
 11. เจ้าของสุนัขมีหน้าที่กําจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ  หรือในที่อื่นใดในเขตกรุงเทพมหานครโดยทันที
 12. หากเจ้าของสุนัขไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูสุนัขอีกต่อไป  ต้องมอบสุนัขพร้อมบัตร ประจําตัวสุนัขให้กับบุคคลอื่น  และเจ้าของใหม่จะต้องแจ้งต้อหน่วยงานที่จดทะเบียนไว้  กองสัตวแพทย์ สาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนดภายใน สามสิบวันนับแต่วันรับมอบสุนัข (หากเจ้าของสุนัขไม่สามารถหาเจ้าของใหม่ได้  จะต้องมอบสุนัขให้กรุงเทพมหานครดูแล โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด)

 

การนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง

 1. พกบัตรประจําตัวสุนัขและต้องแสดงบัตรประจําตัวสุนัขเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
 2. ผูกสายลากจูงสุนัขที่แข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลา  ในกรณีที่เป็นสุนัขควบคุม พิเศษต้องใส่อุปกรณ์ครอบปากและจับสายลากจูงห่างจากตัวสุนัขไม่เกินห้าสิบเซนติเมตรตลอดเวลา  ยกเว้น ขณะที่สุนัขอยู่ในระหว่างการประกวด  การแสดงหรือการประกอบกิจกรรมอื่นใด ในทํานองเดียวกัน  แต่ผู้จัดงานจะต้องมีมาตรการในการป้องกันสุนัขมิให้ทําร้ายคน  ขณะที่สุนัขอยู่ในการฝึกหัด  แต่ผู้ฝึกจะต้องมีมาตรการในการป้องกันสุนัขมิให้ทําร้ายคน ขณะที่สุนัขอยู่ในกรง  ที่ขัง  หรือเครื่องควบคุมอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันมิให้สุนัขเข้าถึงบุคคลภายนอก
 3. ห้ามบุคคลอายุต่ํากว่าสิบห้าปี  หรือเกินกว่าหกสิบห้าปี  นําสุนัขควบคุมพิเศษ ออกนอกสถานที่เลี้ยง  เว้นแต่จะอยู่ในกรง  ที่ขัง  หรือเครื่องควบคุมอื่น  ที่มั่นคงแข็งแรง  เพียงพอที่จะ ป้องกันสุนัขมิให้เข้าถึงบุคคลภายนอก 

 

ว่าด้วยเรื่องของสุนัขควบคุมพิเศษ

วิธีการเอาตัวรอดจากพิตบูล

 

ขอขอบคุณคลิปวีดีโอจาก ยูทูปของ www.thairath.tv

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.  ๒๕๔๘ ฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตารางเปรียบเทียบวิธีการกับจัดเห็บ
ตารางเปรียบเทียบวิธีการกับจัดเห็บ อ่านเพิ่มเติม
หมาติดเห็บทำยังไงดี
หมาติดเห็บทำยังไงดี อ่านเพิ่มเติม
ว่าด้วยเรื่องของ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์
ว่าด้วยเรื่องของ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ อ่านเพิ่มเติม
ดูแลน้องหมายังไง...ในหน้าร้อน
ดูแลน้องหมายังไง...ในหน้าร้อน อ่านเพิ่มเติม